อะไหล่


สำหรับลูกค้าในประเทศไทย มาซัค ได้มีการสำรองชิ้นส่วนอะไหล่

ของเครื่องจักรต่างๆเพื่อการบริการที่รวดเร็วและลดเวลาการหยุดทำ
งานของเครื่องจักรในภาวะฉุกเฉินให้น้อยลง