บริการลูกค้า

      ที่ศูนย์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ของมาซัคฯ มีการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักร เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจทั้งในด้านการจัดการและด้านเทคนิคของเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกทั้งยังมี วิศวกรผู้มีความรู้และประสบการณ์สูงประจำอยู่ที่ศูนย์เทคนิค คอยให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาที่เริ่มมีมากขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงการออกไปดูแลให้คำแนะนำกับผู้ใช้เครื่องจักรอีกด้วย

      สำหรับลูกค้าในประเทศไทย มาซัค ได้มีการสำรองชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักรต่างๆ พร้อมทั้งวิศวกรผู้ชำนาญการ เพื่อการบริการที่รวดเร็วและลดเวลาการหยุดทำงานของเครื่องจักรในภาวะฉุกเฉินให้น้อยลง ซึ่งการที่จะสามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดียิ่งขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างมาซัคและลูกค้า ความร่วมมือดังกล่าวนั้นเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง อีกทั้งมาซัคมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ของเครื่องจักร ที่มีมาตรฐานสูงอีกด้วย