World Parts Center

มาซัคมีบริการอะไหล่สำรองให้กับเครื่องมาซัคทุกชนิดที่ World Parts Center เรามีบริการส่งอะไหล่ที่รวดเร็ว

และมีช่องทางสั่งซื้อได้จากมาซัคสาขาในประเทศของท่าน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://english.mazak.jp/customer-support/after-service/world-parts-center/

 

บริการอะไหล่ในประเทศไทย

สำหรับลูกค้าในประเทศไทย มาซัค ได้มีการสำรองชิ้นส่วนอะไหล่ ของเครื่องจักรต่างๆเพื่อการบริการที่รวดเร็วและลดเวลาการหยุดทำ งานของเครื่องจักรในภาวะฉุกเฉินให้น้อยลง