ซ่อมบำรุง

 

เรายังมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์เทคโนโลยีคอยให้คำ

ปรึกษาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต และออกให้บริการ

ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้กับผู้ใช้เครื่อง Mazak ทุกท่าน